بازگشت به فهرست تصویرگران
رحیم​زاده، پژمان

آرش
تصويرگر:رحیم​زاده، پژمان
نمایش دادن / مخفی کردن تصاویر
 


پادشاه تنها
تصويرگر:رحیم​زاده، پژمان
نمایش دادن / مخفی کردن تصاویر
 


خوابی پر از گوسفند
تصويرگر:رحیم​زاده، پژمان
مترجم:کارولین کروسکری
نويسنده:رحیم​زاده، پژمان
نمایش دادن / مخفی کردن تصاویر
 


دختری که بالهایش را پیدا کرد !
تصويرگر:رحیم​زاده، پژمان
نمایش دادن / مخفی کردن تصاویر
 


دوستی گم نمیشود، دشمنی هم
تصويرگر:رحیم​زاده، پژمان
ناشر:نيستان
نويسنده:شجاعی، سيدمهدي
نمایش دادن / مخفی کردن تصاویر
 


رستم و اسفنديار
تصويرگر:رحیم​زاده، پژمان
ناشر:کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
نمایش دادن / مخفی کردن تصاویر
 


فرشته اي که بال هايش را گم کرد
تصويرگر:رحیم​زاده، پژمان
نمایش دادن / مخفی کردن تصاویر
 


قصه هاي خوب براي بچه هاي خوب (سندباد نامه)
تصويرگر:رحیم​زاده، پژمان
ناشر:كتابهاي شكوفه، انشارات امیرکبیر
نويسنده:مهدي آذر يزدي
نمایش دادن / مخفی کردن تصاویر
 


قصه هاي کهن پارسي براي کودکان
تصويرگر:رحیم​زاده، پژمان
نمایش دادن / مخفی کردن تصاویر
 


ماه پيشاني قصه ما
تصويرگر:رحیم​زاده، پژمان
نمایش دادن / مخفی کردن تصاویر
 


نمکين
تصويرگر:رحیم​زاده، پژمان
ناشر:كتابهاي شكوفه، انشارات امیرکبیر
نمایش دادن / مخفی کردن تصاویر
 
بازگشت به فهرست تصویرگران
©2002-2020 KIA literary agency based in Tehran. All rights reserved.   powered by: NeekPendar Group info@neekpendar.com