بازگشت به فهرست تصویرگران
رحیمي​زاده، پیمان

آرش کمانگير
تصويرگر:رحیمي​زاده، پیمان
ناشر:خانه ادبيات
نمایش دادن / مخفی کردن تصاویر
 


آواز دایره
تصويرگر:رحیمي​زاده، پیمان
نويسنده:بهجت، شهربانو
نمایش دادن / مخفی کردن تصاویر
 


ارتباط
تصويرگر:رحیمي​زاده، پیمان
ناشر:به نشر
نويسنده:شمس، محمدرضا
نمایش دادن / مخفی کردن تصاویر
 


افسانه های مردم ایران
تصويرگر:رحیمي​زاده، پیمان
نمایش دادن / مخفی کردن تصاویر
 


بستور
تصويرگر:رحیمي​زاده، پیمان
ناشر:خانه ادبيات
نمایش دادن / مخفی کردن تصاویر
 


پهلوان واقعی (سه داستان از گلستان)
تصويرگر:رحیمي​زاده، پیمان
ناشر:منادی تربیت
نويسنده:حق پرست، نورا
نمایش دادن / مخفی کردن تصاویر
 


پیاده و سوار
تصويرگر:رحیمي​زاده، پیمان
نمایش دادن / مخفی کردن تصاویر
 


تصويرگري براي مجلات
تصويرگر:رحیمي​زاده، پیمان
نمایش دادن / مخفی کردن تصاویر
 


حیوانات من
تصويرگر:رحیمي​زاده، پیمان
نمایش دادن / مخفی کردن تصاویر
 


دانه گندم (سه داستان از بوستان سعدی)
تصويرگر:رحیمي​زاده، پیمان
ناشر:منادی تربیت
نويسنده:حق پرست، نورا
نمایش دادن / مخفی کردن تصاویر
 


رنج و گنج
تصويرگر:رحیمي​زاده، پیمان
نمایش دادن / مخفی کردن تصاویر
 


روزها دیوها از آدم ها می ترسند...
تصويرگر:رحیمي​زاده، پیمان
نويسنده:سید آبادی، علی اصغر
نمایش دادن / مخفی کردن تصاویر
 


شهزاده بابل
تصويرگر:رحیمي​زاده، پیمان
نمایش دادن / مخفی کردن تصاویر
 


قصه های هزار و یک شب
تصويرگر:رحیمي​زاده، پیمان
نمایش دادن / مخفی کردن تصاویر
 


گنج زیر خاک (سه داستان از هفت اورنگ)
تصويرگر:رحیمي​زاده، پیمان
ناشر:منادی تربیت
نويسنده:ابراهیمی، جعفر
نمایش دادن / مخفی کردن تصاویر
 


لاک پشت پیر
تصويرگر:رحیمي​زاده، پیمان
ناشر:افق
مترجم:ابراهیمی، حسین
نمایش دادن / مخفی کردن تصاویر
 


مراقبت از خود
تصويرگر:رحیمي​زاده، پیمان
ناشر:به نشر
نويسنده:شمس، محمدرضا
نمایش دادن / مخفی کردن تصاویر
 
بازگشت به فهرست تصویرگران
©2002-2020 KIA literary agency based in Tehran. All rights reserved.   powered by: NeekPendar Group info@neekpendar.com