بازگشت به فهرست تصویرگران
طباطبايي، کمال (سيد فضل ​اله)

بوي جوي موليان
تصويرگر:طباطبايي، کمال (سيد فضل ​اله)
ناشر:کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
چکیده: این کتاب درباره چهار مقاله نظامی عروضی است. چهار مقاله در بردارنده چهار حکایت مربوط به چهار طبقه و صنف، یعنی دبیر، شاعر، طبیب و منجم است. این چهار طبقه در روزگاران گذشته، نزد پادشاهان مقام و موقعیت بسزایی داشته‌اند.
نمایش دادن / مخفی کردن تصاویر
 


رستم و سهراب
تصويرگر:طباطبايي، کمال (سيد فضل ​اله)
ناشر:کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
چکیده:رخش اسب رستم، پهلوان ایرانی به دست سواران پادشاه سمنگان اسیر و به شهر برده می‌شود. رستم در پی اسب خود به دربار پادشاه راه می‌یابد و عاشق تهمینه دختر شاه سمنگان می‌شود. رستم با تهمینه ازدواج می‌کند و به ایران‌زمین باز می‌گردد از او پسری به دنیا می‌آید که سهراب نام می‌گیرد. سهراب در جوانی جویای یافتن پدر است که این خود باعث بوجود آمدن ترادژی مرگ وی توسط رستم می‌شود.
نمایش دادن / مخفی کردن تصاویر
 


شاهی در پوست پلنگ (داستاني از شاهنامه فردوسي)
تصويرگر:طباطبايي، کمال (سيد فضل ​اله)
ناشر:پنجره
نويسنده:سید آبادی، علی اصغر
چکیده:کیومرث اولین پادشاه جهان، پسر خود را به جنگ دیوان می‌فرستد و خود از بالای کوه نظاره‌گر جنگ آدمیان با سپاه اهریمن می‌شود. پسر توسط دیوان کشته می‌شود اما سیامک نوه کیومرث بر دیوان پیروز می‌شود.
نمایش دادن / مخفی کردن تصاویر
 


عروس رنگين کمان
تصويرگر:طباطبايي، کمال (سيد فضل ​اله)
ناشر:کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
نويسنده:شفيعي، شهرام
نمایش دادن / مخفی کردن تصاویر
 


فریدون و پسرانش (از قصه​هاي شاهنامه فردوسي)
تصويرگر:طباطبايي، کمال (سيد فضل ​اله)
ناشر:پنجره
نويسنده:سید آبادی، علی اصغر
چکیده:فریدون پسران خود را مورد آزمون قرار می‌دهد و پس از آن جهان را به 3 قسمت بین پسرانش تقسیم می‌کند، اما سلم و تور علیه برادر کوچکتر ایرج می‌شورند و او را ناجوانمردانه می‌کشند.
نمایش دادن / مخفی کردن تصاویر
 


قابوسنامه
تصويرگر:طباطبايي، کمال (سيد فضل ​اله)
ناشر:نوای مدرسه
چکیده:این کتاب شامل روایت‌های مختلف از روزگاران کهن می‌باشد که سعی در بیان داستان‌های عبرت‌آموز را دارد.
نمایش دادن / مخفی کردن تصاویر
 


قصه‌های مثنوی مولوی
تصويرگر:طباطبايي، کمال (سيد فضل ​اله)
ناشر:انتشارات امير کبير
چکیده:در این کتاب 24 داستان از مجموعه مثنوی معنوی مولانا انتخاب گردیده است که به زبان ساده برای کودکان به نثر درآمده است و سعی دارد از ورای بیان این داستانها، نکات پندآموزی برای خواننده خود برجای گذارد.
نمایش دادن / مخفی کردن تصاویر
 


کاخی که فرو ریخت (داستاني از شاهنامه فردوسي)
تصويرگر:طباطبايي، کمال (سيد فضل ​اله)
ناشر:پنجره
نويسنده:سید آبادی، علی اصغر
چکیده:ضحاک پادشاه ظالم، بر اثر ستم خود 2 مار بر شانه‌هایش می‌رویند و مجبور است برای خوراک مارهایش از مغز سر جوانان کشور استفاده کند. فریدون و کاوه آهنگر و جمعی از آزادمردان علیه او شورش می‌کنند و بر وی پیروز می‌شوند.
نمایش دادن / مخفی کردن تصاویر
 
بازگشت به فهرست تصویرگران
©2002-2020 KIA literary agency based in Tehran. All rights reserved.   powered by: NeekPendar Group info@neekpendar.com