بازگشت به فهرست تصویرگران
زائري، مهرداد

باد
تصويرگر:زائري، مهرداد
نمایش دادن / مخفی کردن تصاویر
 


باران
تصويرگر:زائري، مهرداد
نمایش دادن / مخفی کردن تصاویر
 


خدا
تصويرگر:زائري، مهرداد
نمایش دادن / مخفی کردن تصاویر
 


خيالباف
تصويرگر:زائري، مهرداد
نمایش دادن / مخفی کردن تصاویر
 


دختر پروانه
تصويرگر:زائري، مهرداد
نمایش دادن / مخفی کردن تصاویر
 


زمين
تصويرگر:زائري، مهرداد
نمایش دادن / مخفی کردن تصاویر
 


سفر
تصويرگر:زائري، مهرداد
نمایش دادن / مخفی کردن تصاویر
 


شاهزاده شريفه
تصويرگر:زائري، مهرداد
نمایش دادن / مخفی کردن تصاویر
 


شير دختر
تصويرگر:زائري، مهرداد
نمایش دادن / مخفی کردن تصاویر
 


صبر
تصويرگر:زائري، مهرداد
نمایش دادن / مخفی کردن تصاویر
 


فرارکن دختر
تصويرگر:زائري، مهرداد
نمایش دادن / مخفی کردن تصاویر
 


فردا يک روز جديد است
تصويرگر:زائري، مهرداد
نمایش دادن / مخفی کردن تصاویر
 


مسئوليت هاي انسان
تصويرگر:زائري، مهرداد
ناشر:انتشارات Buechergilde، آلمان
نمایش دادن / مخفی کردن تصاویر
 


ممنون... من خوبم... دلم براي تو تنگ شده
تصويرگر:زائري، مهرداد
نمایش دادن / مخفی کردن تصاویر
 


همه چيز را پشت سر بگذار
تصويرگر:زائري، مهرداد
نمایش دادن / مخفی کردن تصاویر
 


وقتی مامان بزرگم کوچک می شود!
تصويرگر:زائري، مهرداد
چکیده:پپی دوست دارد همیشه با مادربزرگش باشد. مادربزرگ او کارهای خیلی سخت را به راحتی انجام می دهد. بهترین کلوچه های دنیا را درست می کند. خریدهای سنگین را از فروشگاه تا خانه می آورد. تمشک های شاخه های بالایی درخت را می چیند. و کلی کارهای عجیب دیگر. ولی ناگهان روزی اتفاق عجیبی افتاد...
نمایش دادن / مخفی کردن تصاویر
 


يک فرشته در اتاق من
تصويرگر:زائري، مهرداد
نمایش دادن / مخفی کردن تصاویر
 


يک نامه
تصويرگر:زائري، مهرداد
نمایش دادن / مخفی کردن تصاویر
 


کارلو و کلئو
تصويرگر:زائري، مهرداد
ناشر:انتشارات Buechergilde، آلمان
نمایش دادن / مخفی کردن تصاویر
 


یک دوست بزرگ
تصويرگر:زائري، مهرداد
متن:صابری، بابک
نمایش دادن / مخفی کردن تصاویر
 
بازگشت به فهرست تصویرگران
©2002-2020 KIA literary agency based in Tehran. All rights reserved.   powered by: NeekPendar Group info@neekpendar.com